FOTOKLUB NOVA

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

GENÉZA FOTOKLUBU NOVA

Normalizačná vlna po okupácii našej vlasti v roku 1968 tvrdo zasiahla aj kultúrnu sféru. Túto v oblasti amatérskych aktivít zastrešovali osvetové strediská, ideologický riadené komunistickou stranou. Tieto dbali na to, aby sa naplňovali nezmyselné uznesenia rôznych straníckych uznesení, cenzurovali práce amatérov, ktoré neboli v súlade s tzv. socialistickým realizmom a eliminovali tých, ktorí odsudzovali okupáciu našej vlasti sovietskymi okupantmi. Naviac nepretržite „vyrábali“ tzv. odputávacie akcie od náboženských obradov a ďalšie iné ideologické nezmysly.

V tomto hektickom období v roku 1976 pri mojom návrate zo stredoslovenského kraja do Košíc, boli v meste aktívne fotografické zoskupenia pri revolučnom odborovom hnutí pri VSŽ, pri VSS a vysokoškolský T- klub pri tzv. socialistickom zväze mládeže. Vzhliadol som však, že fotografická aktivita na úrovni mesta je nulová a to i napriek tomu, že túto činnosť malo zastrešovať Osvetové stredisko mesta Košíc, ktoré malo k tomu aj platených ľudí. Preto, s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti som ponúkol tejto inštitúcii svoje služby a popri svojom stálom zamestnaní, so súhlasom vtedajšieho riaditeľa Pavla Trudňáka som založil fotoklub pod názvom NOVA. Prvými členmi jeho výboru boli Jozef Recsky /neskôr odišiel do Prahy/, Jozef Chamila /v súčasnosti majiteľ jedného z fotoateliérov v Košiciach/ a ja.  

Po zverejnení inzerátu v miestnych novinách o zahájení práce fotoklubu NOVA na prvom stretnutí záujemcov som zistil, že títo sú prevažne začiatočníci, ktorí vyžadujú dlhodobé odborné vedenie. A tak som začal s ich trojročnou výchovou, formou diaľkového školenia fotografie. Viedol som ich predovšetkým k tomu, aby sa naučili dívať na svoje okolie prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu. Učil som kompozíciu, vysvetľoval, že čo je obsah a forma, štylizovanie, neskôr zvláštne  fotografické techniky. Samozrejme uprednostňoval som ich samostatnú tvorivú aktivitu. Zároveň som spracoval publikáciu „Úvod do základov fotografovania“ a začal tiež redigovať štvrťročník informátor o fotografických podujatiach v Košiciach pod názvom FOTO-ZVESTI.

            Medzitým som oživil poradný zbor pre fotografiu pri tomto osvetovom zariadení, čiže suploval tam zamestnaného metodika pre fotografiu a v ktorom som bol zvolený za jeho predsedu. V roku 1977 som stál pri obnovenej mestskej prehliadke tvorivých fotografov a podarilo sa mi prostredníctvom členov fotoklubu NOVA vyhotoviť z nej aj katalóg s najzaujímavejšími fotografiami. V tom istom roku sa usporiadala aj prvá členská výstava fotoklubu NOVA, ktorej sa zúčastnilo 17 jeho členov. Postupne sa členovia klubu osobne spoznávali s poprednými predstaviteľmi československej fotografie, ako s Tarasom Kuščynským, Mirom Vojtekom, Vladom Bačom, Vladimírom Vorobjevom, Ivanom Kozáčkom, Janom Andělom, Janom Byrtusom a ďalšími .Jej činnosť neunikla pozornosti ani Zväzu slovenských fotografov, ktorý nad ňou prevzal patronát a neskôr aj nad jeho fotografickou galériou. Prácu fotoklubu pri jeho piatom výročí založenia nakoniec ocenilo aj Ministerstvo kultúry.

V tom čase do klubu prišiel aj Karol Iľko, zanietený horolezec a cestovateľ, ktorý mal aj koníček fotenie diapozitívov. A tak už nielen na pravidelných členských výstavách členov fotoklubu sa prezentovali autori diapozitívov, ale aj na mestských, kde K. Iľko tieto ozvučil a vytvoril ucelené diapásma.

            Dobré meno fotoklubu sa roznieslo nielen po meste, ale aj Slovensku. Do klubu začali postupne prichádzať aj profesionáli, ako Karol Jiroušek, ale i poslucháči Filmovej a fotografickej akadémie múzických umení v Prahe. Jeden z nich neskôr upútal pozornosť širokej verejnosti tým, že ho ŠtB v 80 - tých rokoch použila pod kamuflážou disidenta pre špionáž vo Veľkej Británii. Či bol už v čase svojho  príchodu do fotoklubu NOVA agentom ŠtB doteraz nie je známe.

            V čase boľševickej normalizácie dištanc vystavovať a zúčastňovať sa fotografického života dostali okrem iných aj Ing. Peter Purtz a Teodor Andreas, ktorý prišiel aj o zamestnanie v školstve. Títo boli na pokyn komunistov „vypoklonkovaní“ z fotoklubu VSŽ. A to preto, že nesúhlasili s okupáciou Československa vojskami varšavskej zmluvy. Podobné skúsenosti som mal aj, keď dokumentárne fotografie z 21.augusta 1968 mi ŠtB -ci odobrali pri domovej prehliadke. Samozrejme, nezavesil som to na nos košickým boľševikom, ktorí prostredníctvom osvetových zariadení cenzurovali aj práce zanietencov fotografie. Tieto mali za cieľ slepo dodržiavať pokyny uznesení boľševikov na rôznych úrovniach a nepripustiť slobodu prejavu, ale iba chválu komunistov, samozrejme včítane sovietskych. Týchto som napriek tomu zobral do fotoklubu NOVA, keď Peter Purtz sa stal aj jeho podpredsedom.

            To už však začalo vzbudzovať pozornosť u Eleonóry Bačinskej, predtým, Kovalčíkovej a neskôr Deliovej, komunistky, ktorá na Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach v rokoch normalizácie tvrdo zakročila proti týmto, v Československu a v zahraničí uznávaným autorom. Zaujímavé je pripomenúť, že táto persona sa „politicky prejavila ako uvedomelá občianka s kladným vzťahom k socialistickému zriadeniu, čo potvrdila aj svojim správnym postojom v zložitom období roku 1968 - 1969". A že "ako členka komunistickej strany sa plnou zodpovednosťou angažovala svojimi výtvarnými a estetickými znalosťami v komisii pre názornú agitáciu a politický pri ústrednom výbore komunistickej strany, kde zastupovala východoslovenský kraj od roku 1981 do 1987. Usmerňovala okresy po stránke bezprostredného reagovania na dôležité vnútropolitické udalosti, hlavne pri realizácii záverov XV. a  XVI. zjazdu KSČ. Ako predsedkyňa ROH  od roku 1976 sa usilovala, aby v tomto hnutí bola presadzovaná vedúca úloha KSČ. Pod jej vedením pravidelne pracovala revízna komisia základnej organizácie KSS. Úzko spolupracovala s VS KV KSS. Súdružka Bačinská vytvorila rad ideovo - estetických hodnotných výtvarných návrhov na propagáciu krajských konferencií KSS. Vďaka iniciatíve menovanej založila na počesť 65. výročia VOSR brigádu socialistickej práce, ktorá obdržala strieborné odznaky." Za takéto "vynikajúce" politické hodnotenia bola „súdružka Eleonóra Bačinská predsedníctvom košického mestského výboru komunistickej strany schválená jeho uznesením číslo 189 na politickú stáž na ideologickom oddelení MV KSS od 01.02.1989, ktoré jej bolo predlžené do 30.06.1989“  /to sú presné citáty z jej politicko - pracovného hodnotenia!/

             Fotoklub NOVA sa neskôr stala druhým klubom zo Slovenska, ktorý sa stal účastníkom Českobudějovického mapového okruhu a popri tom nadviazala aj plodnú spoluprácu s maďarským fotoklubom KAMERA z Kazincbarciky. O činnosť klubu, okrem iného prejavila záujem aj televízia, ktorá o fotografii a fotografovaní odvysielala viacero relácií.

            V roku 1981 kedy riaditeľom zriaďovateľa sa stal Emil Klemanič, som vybavil a nakoniec v aule kina Družba otvoril v tom čase jedinú stálu fotografickú galériu na východnom Slovensku. A to práve autorskou výstavou „politicky nespoľahlivého“ Petra Purtza. Každý mesiac bol potom prezentovaný popredný fotograf z Československa a súčasne vydávaný bulletin o tok ktorom autorovi.

Dobre poznajúc mentalitu boľševika, pri výstavách som dávkoval mieru obsahu vystavených diel, keď po čase sa prezentovali aj umelecké akty. Tu už zavetril niečo nekalého aj mestský výbor KSS v Košiciach. Vtedajší riaditeľ osvetového strediska Emil Klemanič bol potom „obšťastňovaný“ častými návštevami ŠtB - kov. Títo „nenápadní“ súdruhovia začali mať naraz enormný záujem o moju osobu najmä po výstave P. Purtza, predstaviteľa „antisocialistických síl“. To už u boľševikov zvonil naozajstný poplach a následne som sa z dôveryhodných prameňov dozvedel, že mám s „kapitalistickým západom“ cenzurovanú a likvidovanú korešpondenciu a že dochádza k odpočúvaniu niektorých telefonátov členov fotoklubu. Nedbajúc na uvedené v roku 1980 som s členmi fotoklubu NOVA zorganizoval pri príležitosti 750. výročia prvého zachovalého dokumentu o Košiciach a 50. ročníka Medzinárodného maratónu celoštátny salón umeleckej fotografie pod názvom „MMM ´80“. Na slávnostnej vernisáži v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa však boľševickí funkcionári neštítili postaviť ku mojej osobe. Podobne tomu bolo aj v roku 1984, kedy fotoklub pod patronátom ZSF v priestoroch Slovenského technického múzea zasa zorganizoval celoštátnu súťaž fotografií a diapozitívov pod názvom „Technika objektívom“.

           V roku 1985 po nástupe novej komunistickej nomenklatúry Ladislava Mikloša do funkcie riaditeľa Osvetového strediska mesta Košíc, jeho prvoradou úlohou a to spolu aj s Darinou Mašíkovou, vedúcou oddelenia záujmovej umeleckej činnosti, bolo „eliminovať“ moju osobu. Novovymenovaný súdruh riaditeľ, ktorý ku kultúre mal tak blízko, ako hus do piva, za krátky čas vyhlásil, aby som sa vzdal funkcie predsedu fotoklubu NOVA klubu, lebo v opačnom prípade zruší fotoklub pri tomto zariadení. Napriek nesúhlasu jeho členov a Ivana Kozáčka, predsedu ZSF, v snahe zachrániť činnosť klubu som sa funkcie dňa 27.februára 1985 vzdal.

Po „zamatovej“ revolúcii v roku 1989 som bol politicky  rehabilitovaný. Keby si však niekto myslel, že sa Košice po tomto oslobodili od týchto zatvrdlých komunistov, je na omyle. Darinu Mašikovú zamestnal na Magistráte mesta Košíc vo funkcii vedúcej oddelenia kultúry, nomenklatúra ÚV KSS, v tom čase primátor mesta Košíc Rudolf Schuster. Eleonóra Bačinská, predtým, Kovalčíková a neskôr Deliová, po zrušení Krajského osvetového strediska v Košiciach po roku 1989 pracovala v istej cestovnej kancelárii dovtedy, pokiaľ za župana Košického samosprávneho kraja nebol vymenovaný nominant KDH Rudolf Bauer. Ten si pre ňu opätovne otvoril už predtým zrušené Krajské osvetové stredisko /ktoré ostatné VÚC nemajú/ a dosadil ju pre zmenu už do funkcie riaditeľky...

    Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej nedávnej rezolúcii odsúdilo masívne porušovanie ľudských práv spáchané komunistickými totalitnými režimami a vzdalo česť obetiam týchto zločinov. Na Slovensku to však neplatí…

Alexej Lešník, AZSF

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.